ปลุกจิตสำนึกคนในชุมชน รณรงค์ห้องน้ำสะอาด

อนันต์ วงเบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า จากสถิติของกรมการท่องเที่ยวในปี 2559 มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 30.29 ล้านคนมีรายได้ 1.55 ล้านล้านบาท และในปี 2560มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทย 32.75 ล้านคน มีรายได้1.69 ล้านล้านบาท จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นทำให้ประเทศเราต้องมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเป็นต้นส่วนหนึ่งของการอำนวยความสะอาดให้กับนักท่องเที่ยวและมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคือเรื่องห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่เป็นของภาครัฐ และสถานประกอบการของเอกชน เช่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร ปั๊มน้ำมัน ที่พัก ร้านอาหาร จะต้องมีการบริหารจัดการเพื่อให้มีความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย สำหรับในส่วน โครงการของปี 2560 กรมการท่องเที่ยวจะเน้นจัดกิจกรรมรณรงค์ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร และสถานีรถไฟ ซึ่งเป็นสถานที่มีผู้มาใช้บริการห้องน้ำกันเป็นจำนวนมาก โดยกรมการท่องเที่ยวกำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ในปีนี้ทั้งหมด 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 จัดที่สถานีรถไฟหัวลำโพง, ครั้งที่ 2 สถานีขนส่งนครราชสีมา แห่งที่ 2 จ.นครราชสีมา, ครั้งที่ 3 จัดที่สถานีขนส่งพิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก และครั้งที่ 4 จัดที่สถานีขนส่งนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ประชาชน นักท่องเที่ยว สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและพัฒนาห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งในชุมชนให้สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัยได้มาตรฐาน พร้อมให้บริการเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้มาใช้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาเยือน และยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ และยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยอย่างยั่งยืนอีกด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth